Algemene Voorwaarden

1. Definities

Opdrachtgever:                   
de natuurlijke- of rechtspersoon (waaronder begrepen diens vertegenwoordigers, gemachtigden erfgenamen en andere rechtverkrijgenden) die een opdracht geeft aan Gloria Counseling;

Overeenkomst:                   
de overeenkomst van opdracht gesloten tussen Opdrachtgever en Gloria Counseling;

Gloria Counseling:              
Gloria Counseling, gevestigd aan de Langemaad 5, 1991 EJ te Velserbroek, KvK 34321192, tel. 06-49616773;

Schriftelijk:                          
onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden Gloria Counseling mede verstaan “per e-mail”, tenzij anders aangegeven.

2. Algemeen
2.1                
Deze algemene voor­waarden Gloria Counseling zijn van toepassing op alle uit te voeren en uitgevoerde diensten zoals beschreven in aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten waarbij door Gloria Counseling, al dan niet op declaratiebasis, ondernemersadviezen aan opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolgers worden verstrekt, c.q. coaching en trainingen worden gegeven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze uit te voeren en uitgevoerde diensten hebben betrekking op interim, advies en ondersteuning.

2.2               
Gloria Counseling behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3                
In het geval dat deze algemene voorwaarden Gloria Counseling en de Overeenkomst tegenstrijdige bepalingen bevatten, hebben de in de Overeenkomst opgenomen bepalingen voorrang.

2.4               
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5               
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden Gloria Counseling nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden  genomen.

3. Offerteaanvraag en Overeenkomst
3.1                
Gloria Counseling is niet gebonden aan offerteaanvragen.

3.2                
Gloria Counseling maakt een inschatting van de aard en duur van de werkzaamheden op basis van de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt en legt dit vast in de Overeenkomst. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

3.3                
Een overeenkomst komt tot stand nadat zowel Opdrachtgever als Gloria Counseling de Overeenkomst hebben ondertekend.

3.4                
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Gloria Counseling pas nadat Opdrachtgever daartoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend en Gloria Counseling schriftelijk heeft bevestigd dat verzoek te zullen honoreren.

3.5                
Aan een kennelijke vergissing of verschrijving in een offerteaanvraag of Overeenkomst is Gloria Counseling niet gebonden.

4. Opdrachtuitvoering
4.1                
Gloria Counseling voert de opdracht uit met zorg en vanuit een profes­sionele en onafhankelijke opstel­ling. Gloria Counseling bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

4.2               
Op­drachtgever zorgt ervoor dat alle docu­menten en gegevens die nodig zijn voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in bezit van Gloria Counseling komen. Opdracht­gever draagt, zo van toepassing, tevens zorg voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werk­zaamheden betrokken mede­werkers en middelen van de organisatie van Opdracht­gever.

4.3                
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door Opdracht­gever geschiedt uitsluitend door Gloria Counseling, daarbij rekening houdend met de door Opdrachtgever gestelde eisen en kwalificaties en eventueel door Opdrachtgever daarvoor aangedragen derden. Deze derden verrichten hun werkzaamheden op eigen verantwoordelijkheid onder uitsluiting van enige aansprakelijkheid door Gloria Counseling.

4.4               
Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Gloria Counseling het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Vertrouwelijkheid
5.1                
Gloria Counseling verplicht zich tot geheimhou­ding van alle informatie en gegevens van Opdrachtge­ver jegens derden, behoudens in geval van een wettelijke verplichting tot openbaarmaking van informatie of gegevens. Zij zal in het kader van de op­dracht alle mogelijke voorzorgs­maatre­gelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.

5.2               
Opdrachtgever zal zonder toestem­ming van Gloria Counseling aan derden geen mededelin­gen doen over de aanpak, werk­wijze en dergelijke van Gloria Counseling dan wel rapportages, documenten en producten in de meest brede zin van het woord van Gloria Counseling beschikbaar stellen.

6. Honorarium en betaling
6.1                
Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen, zal het honorarium door de factoren bestede uren (of een deel daarvan) x het geldende uurtarief worden bepaald.

6.2               
Alle prijzen van de door Gloria Counseling te verrichte diensten zijn exclusief reis- en verblijfkosten, omzetbelasting en eventuele andere belastingen en kosten verbonden aan de inschakeling van derden, tenzij anders is overeengekomen. Deze kosten worden afzonderlijk in het contract vermeld en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Gloria Counseling.

6.3                
Indien na het sluiten van de Overeenkomst het niveau van kosten stijgt, heeft Gloria Counseling het recht het vaste honorarium, alsmede het uurtarief dienovereenkomstig te verhogen, dit met een maximum van 10%.

6.4               
In de Overeenkomst kan worden vastgesteld dat facturering zal plaatsvinden op basis van voorschot. Naar keuze van Gloria Counseling worden aan het eind van de opdracht dan wel aan het eind van het kalenderjaar  de werkelijke diensten naar tarieven en kosten verrekend met de in rekening gebrachte voorschotten.

6.5               
Opdrachtgever dient facturen binnen 15 dagen na factuurda­tum te betalen. Indien de factuur niet tijdig is betaald zal Gloria Counseling een aanmaning sturen waarin Opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld binnen 7 dagen alsnog te betalen. Indien de factuur na het verstrijken van laatstgenoemde termijn nog niet is voldaan, treedt verzuim in en zal Gloria Counseling de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling niet plaats­vindt binnen 60 dagen na de vervalda­tum, kan Gloria Counseling de uitvoering van de opdracht opschor­ten. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechte­lijk kosten, verband houdende met de inning en enige terugvordering op Opdrachtge­ver, komen ten laste van Opdrachtgever. De buiten­gerechtelij­ke kosten zullen worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen.

6.6               
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoof­delijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de factuur, onge­acht de tenaamstelling van de factuur.

6.7                
Als de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Gloria Counseling aanleiding geeft, kan Gloria Counseling ook nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Gloria Counseling de uitvoering van de Overeenkomst kan opschorten.

6.8               
Een reclame met betrekking tot het factuurbedrag dient door Opdrachtgever binnen één week na factuurdatum aan Gloria Counseling te worden kenbaar gemaakt.

6.9               
Zolang Opdrachtgever niet volledig heeft vol­daan aan zijn beta­lingsver­plichtingen blijven alle materialen en rapporten eigendom van Gloria Counseling.

7. Wijzigingen, meerwerk en tussentijdse beëindiging
7.1                
Opdrachtgever aanvaardt dat de planning van de opdracht kan worden gewijzigd, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en / of de omvang van de opdracht en / of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dergelijke wijzigingen van invloed zijn
op de overeengekomen honoraria / vergoedingen, zal Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

7.2                
De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien Opdrachtgever en / of Gloria Counseling van mening zijn dat de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd conform de Overeenkomst en de eventuele later schriftelijk vastgelegde nadere opdrachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden, uitgezonderd voor opdrachten met een looptijd van minder dan twee maanden.

7.3                
Tot opzegging zal eerst worden overgegaan nadat is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Over deze opzegperiode kan aan Opdrachtgever een vergoeding in rekening gebracht worden. Deze vergoeding is maximaal het bedrag dat tot dan toe in de opdracht in een periode van gelijke duur gemid­deld maandelijks is gedeclareerd.

7.4                
Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen overi­gens de tot dan toe verrichte werkzaamheden door Opdrachtgever worden vergoed, zonder enige aanspraak of recht van welke aard dan ook voor Opdrachtgever. Opdrachtgever krijgt de beschikking over de resultaten van de reeds verrichte werkzaamheden.

7.5                
In geval één van beide partijen in staat van faillissement ge­raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfs­voering staakt, heeft de  andere partij het recht de opdracht met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van een opzegter­mijn de Overeenkomst te ontbinden. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Gloria Counseling op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8. Annuleringen
8.1                
Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

8.2               
Annulering van de opdracht voor te verrichten werkzaamheden kan kosteloos plaatsvinden tot 5 werkdagen na de datum waarop de Overeenkomst door Opdrachtgever is ondertekend. Annuleringen van de opdracht tot 5 werkdagen voordat de werkzaamheden aanvangen, worden voor 50% van het overeengekomen tarief doorbelast. Annulering van de opdracht binnen 5 werkdagen voordat de werkzaamheden aanvangen, worden voor 75% van het overeengekomen tarief doorbelast.

Bij annulering van een opdracht waarbij de omvang van de opdracht in uren, diensten of producten niet of niet exact is vastgesteld wordt uitgegaan van een hiervoor gangbare omvang, aan te geven door Gloria Counseling.

8.3                
Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Gloria Counseling.

8.4               
Het bepaalde in de artikelen 8.2 en 8.3 laat onverlet het recht van Gloria Counseling op schadevergoeding.

9. Duur en afsluiting van de opdracht
9.1                
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Gloria Counseling worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Gloria Counseling verkrijgt en de medewer­king die door Opdrachtgever wordt verleend. Gloria Counseling kan dan ook niet voor elke opdracht van tevo­ren exact aangeven hoeveel doorloop­tijd voor het uitvoe­ren van de opdracht nodig zal zijn.

9.2               
De op­dracht is in finan­ciële zin afgesloten op het moment dat de eindafreke­ning door Op­drachtge­ver is betaald. Deze eindafreke­ning moet door Opdracht­gever worden goedgekeurd binnen 15 dagen na ontvangst. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedge­keurd.

10. Intellectueel eigendom
10.1             
Alle materialen gebruikt tijdens het uitvoeren van de opdracht, modellen, technieken en instrumenten in de meest brede zin van het woord geleverd door Gloria Counseling dan wel een door Gloria Counseling ingeschakelde derde, waaronder ook software, die zijn gebruikt of ter beschikking zijn gesteld voor of als product van de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Gloria Counseling respectievelijk de door Gloria Counseling ingeschakelde derde.

10.2             
Het auteursrecht op rapporten en overi­ge uit de werkzaam­heden van Gloria Counseling voortvloeiende stukken berust bij Gloria Counseling. Openbaarmaking of het ter beschikking stellen aan derden kan derhalve alleen geschieden na het verkrijgen van schriftelijke toestemming van Gloria Counseling.

10.3             
Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor het gebruik binnen zijn eigen organisatie en voor zover passend binnen het doel van de opdracht, voor zover het maken van kopieën is toegestaan op grond van de artikelen 16, 16 b en 17 van de Auteurswet 1912. Zonder uitdruk­kelij­ke voorafgaande schriftelijke toestem­ming van Opdrachtgever en Gloria Counseling zullen geen gegevens uit en/of gedeel­ten, en/of uittreksels van niet op indi­viduele organi­saties betrekking hebben­de rapporten en overige stukken gepu­bliceerd of vermenigvul­digd mogen worden. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

10.4             
Opdrachtgever vrijwaart Gloria Counseling en door Gloria Counseling ingeschakelde derden voor schade voortvloeiend uit een schending van het intellectuele eigendomsrecht van voornoemde partijen door of namens Opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid
11.1              
De resultaten van het gebruik van de door Gloria Counseling verrichte studies en ver­strekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de in­vloed van Gloria Counseling vallen. Daarom rust op Gloria Counseling slechts de verplichting om de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkom­stig de eisen van goed vakman­schap uit te voeren.

11.2             
Behoudens in geval van opzet of grove schuld is Gloria Counseling niet aansprakelijk voor even­tuele schade die veroorzaakt is door of verband houdt met diensten die ten behoeve van Opdrachtgever worden of zijn verricht door of namens Gloria Counseling en/of door of namens door Gloria Counseling ingeschakelde derden.

11.3              
Gloria Counseling is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Gloria Counseling is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste dan wel onvolledige informatie.

11.4             
Opdrachtgever vrijwaart Gloria Counseling en door Gloria Counseling ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van derden – werknemers van Opdrachtgever daaronder begrepen – die verband houden met de door Gloria Counseling geleverde diensten, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van een door Gloria Counseling (mondeling of schriftelijk) verstrekt advies voor een ander doeleinde dan waarvoor dat advies is verstrekt.

11.5             
Aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door Gloria Counseling wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Gloria Counseling voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een halfjaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden.

11.6             
Eventuele aanspraken van Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het beëindigen van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1             
Op de rechtsverhouding tussen Gloria Counseling en Opdrachtgever, daaronder begrepen deze algemene voorwaarden Gloria Counseling en de Overeenkomst, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2             
Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandighe­den voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht.

12.3             
Geschillen met betrekking tot de rechtsverhouding tussen partijen zullen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Gloria Counseling is gevestigd worden voorgelegd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.